Zásady spracovania osobných údajov

Vážení obchodní partneri,

Informácie a poučenie o právach v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť RIVET s.r.o., Žabinská 18, 911 05 Trenčín, IČO: 36319431 (ďalej len „predávajúci“), zhromažďuje, spracováva a uchováva osobné údaje kupujúcich výlučne za účelom plnenia svojich záväzkov voči kupujúcim súvisiacich s plnením ich objednávok, s doručovaním objednaného tovaru, vystavovaním príslušných dokladov k dodávkam tovaru, vybavovaním prípadných reklamácií, za účelom informovania o aktuálnych novinkách a akciách predávajúceho (ak k tomu dal kupujúci osobitný súhlas) a plnením zákonných povinností.

Kupujúci registráciou u predávajúceho, resp. odoslaním objednávky berie na vedomie, že právnym základom na spracovanie jeho osobných údajov na dobu neurčitú je zmluva. Ďalej berie na vedomie nasledovné informácie o spracovaní osobných údajov:

Prevádzkovateľ:
RIVET s.r.o., Žabinská 18, 911 05 Trenčín, IČO 36319431

Sprostredkovatelia:
Beep, s.r.o., Na okruhlíku 13, 182 00 Praha 8 Prvá trenčianska účtovná spoločnosť s.r.o., Jesenského 54, 911 01 Trenčín, IČO 34152474
Slovak parcel service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO 31329217
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
JUDr. Michal Guráň, Piaristická 273/21, 911 01 Trenčín, IČO: 42 375 347, SAK: 6956

Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné.

Účely spracovania:
Evidencia zákazníkov a plnenie kúpnej zmluvy

Rozsah spracúvaných údajov:
Ak je kupujúcim spotrebiteľ: meno, priezvisko, titul, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty.
Ak je kupujúcim podnikateľ: obchodné meno, adresa sídla, adresa dodania, IČO, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, meno a priezvisko kontaktnej osoby.

Spracovanie na základe zmluvy
Áno

Zverejňovanie:
Osobné údaje nebudú zverejnené.

Krajiny, do ktorých budú osobné údaje prenášané:
Osobné údaje nebudú prenášané do zahraničia.

Príjemcovia, ktorým budú osobné údaje sprístupnené:
Orgány činné v trestnom konaní, súdy, súdni exekútori

Práva dotknutej osoby (kupujúceho):
Kupujúci má právo (na základe písomnej žiadosti):
vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracovávané,
vyžadovať informácie o spracovávaní osobných údajov v informačnom systéme
vyžadovať informácie o zdroji osobných údajov,
vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,
vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
vyžadovať likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovávania sa skončil,
vyžadovať likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona,
vyžadovať blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,
namietať voči spracovaniu osobných údajov, pri ktorom dôjde k neoprávnenému zasahovaniu do práv a právom chránených záujmov.

Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania údajov budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

RIVET s.r.o. , Trenčín